ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

อัตลักษณ์สันโดษจากความเป็นอื่น/ปัญหาความเป็นสารัตถะของอัตลักษณ์: แนวความคิดอัตลักษณ์ทางภาษาหลังอาณานิคมของ Jacque Derrida
บัณฑิต ไกรวิจิตร

ญี่ปุ่นกับบทเรียนของลัทธิเอเชียนิยม
คัทซูยูกิ ทากาฮาซิ

จาก “ศัตรู” สู่ “เพื่อนตาย”: ว่าด้วยอคติทางชาติพันธุ์ในเรื่องเล่าของจเด็จ กำจรเดช
ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

การก่อตัวของวิธีคิด “การร่วมเพศเพื่อการร่วมเพศ” ในสังคมไทย
ณภัค เสรีรักษ์

ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของปราโมทยา อนันตา ตูร์
ทิวาพร จันทร์แก้ว

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีชุมชนบ้านทรายมูล
สิริรัตน์ ชอบขาย, วรารัตน์ บุญแฝง และสืบพงศ์ หงษ์ภักดี

บทนำเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน:เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
ทวีศักดิ์ เผือกสม

“อาณานิคมที่รัก”: จักรวรรดินิยมอเมริกาและการเขียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์
สิริฉัตร รักการ

ปริทัศน์หนังสือ
ภมรี สุรเกียรติ, เมียรมาร์-สยามยุทธ์
กฤชกร กอกเผือก
Stefan Tanaka. Japan’s Orient: Rendering Pasts into History.
สิริฉัตร รักการ
Adrian Vicker, Bali: A Paradise Created
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s