ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

สร้างชาติด้วยปากกา: การนิพนธ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียยุคหลังอาณานิคม
นพปฏล กิจไพบูลทวี

ทำเนียบวีรบุรุษแห่งชาติ: ประวัติศาสตร์การสร้างวีรบุรุษของอินโดนีเซีย
อุมาพร พิชัยรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน:กรณีชุมชนบันเตียฉมาร์ในกัมพูชา
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

ปริทัศน์หนังสือ
Richard Sharpley and David J. Telfer, Tourism and Development:
Concepts and Issues.
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

Andrew Walker, The Legend of the Golden Boat: Regulation, Trade and
Traders in the Borderlands of Lao, Thailand, China and Burma.
ธีรยุทธ์ บัวจันทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s