ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

Image

กุ้งในท่ามกลางฝูง(ปลา)วาฬ: การคุกคามจากชาติตะวันตกและเพื่อนบ้านต่ออาณาจักรเกาหลีในช่วงปลายราชสำนักโชซอน

             วิเชียร อินทะสี

เป็น คนใหม่ ไทแท้: การใช้อดีตและวัฒนธรรมในฐานะกลยุทธ์ทางสารัตถะชาติพันธุ์ของไทขาว, เหตุเกิด ณ พื้นที่สูงในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศเวียดนาม

             อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสิงคโปร์กับไต้หวันภายใต้หลักการจีนเดียว

             สิทธิพล เครือรัฐติกาล และ วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ก่อนการมาถึงของ “เหตุที่เกิดอันตรายแก่ต้นเข้า”: พืช สัตว์ และศัตรูพืชในสังคมไทยก่อนปฏิรูป พ.ศ.2435

             ทิวาพร ใจก้อน

Woven Lives: Sisterhood and Feminism  

             Eunice Barbara C. Novio

บางมุมมองในยุคแรกเริ่มของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

             วิเชียร อินทะสี

 

ปริทัศน์หนังสือ

Rudolf Mrazek. A Certain Age: Colonial Jakarta through the Memories of its Intellectuals.

             อุดมพร ธีระวิริยะกุล

อติวุทธ กมุทมาศ. นรีเวชวิทยาในหญิงที่เปลี่ยนเพศจากชาย.

             วัชราวุฒิ สัตย์ซื่อ

Penny Van Esterik. Food Culture in Southeast Asia.

             ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s