ชุดโครงการวิจัย “ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน”

ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ความเป็นภูมิภาคถูกกำหนดขึ้นจากการเป็น พื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีการก่อตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค ที่เรียกว่าอาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of the Southeast Asian Nations) ขึ้นในยุคสงครามเย็น  กล่าวคือจากแต่เดิมที่เคยเป็นเพียงองค์กรความร่วมมือกันอย่างกว้างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมภายใต้กรอบของอาเซียน ก้าวไปสู่ความร่วมมือและรวมตัวกันในระดับลึกซึ้งและผูกพันกันยิ่งขึ้นภายใต้ กรอบของการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)

กล่าวได้ว่า ประเทศและสังคมไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงกำลังเผชิญ กับความท้าทายครั้งสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  ดังนั้นเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวนี้ ประเทศและสังคมไทยจำเป็นต้องเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและบูรณาการตามข้อตกลงความร่วม มือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในทุกระดับ รวมทั้งการทำความเข้าใจต่อปัญหา ประสบการณ์ และความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ของผู้คนและสังคมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน

โครงการวิจัยชุดนี้มุ่งสำรวจตัวตน ประสบการณ์ ความคิดและอิทธิพลทางความคิดของปัญญาชนกลุ่มหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  โดยเฉพาะปัญญาชน-นักคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมร่วมสมัยในแต่ละประเทศ โดยมุ่งหวังว่า โครงการวิจัยชุดนี้จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจใหม่ๆ ต่อประสบการณ์และทางเลือกในการเผชิญหน้ากับปัญหาของสังคมอื่นอันเป็นหุ้น ส่วนสำคัญที่สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต  เพื่อเป็นข้อมูลและประสบการณ์ที่รอบด้านยิ่งขึ้นในการก้าวเข้าสู่เส้นทางแหง การเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสังคมไทยอย่างเท่าทันและ มีสติต่อไป

วัตถุประสงค์ของชุดโครงการวิจัย

  • เพื่อรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ถึงภูมิหลัง-ประสบการณ์ การก่อรูปทางความคิด ทัศนะ งานเขียนและอิทธิพลทางความคิดของนักคิด-ปัญญาชนในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน
  • เพื่อให้เข้าใจและเปรียบเทียบกระแสธารแห่งกระบวนทัศน์และญาณวิทยาของภูมิทัศน์ทางความคิดของนักคิด-ปัญญาชนร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อนำไปสู่บทสนทนาทางปัญญา (intellectual dialogue) ระหว่างนักคิด-ปัญญาชนไทยกับนักคิด-ปัญญาชนในกลุ่มอาเซียน
  • เพื่อศึกษาประสบการณ์และบทเรียนของกลุ่มปัญญาชน-นักคิดร่วมสมัยในภูมิภาค อันจะช่วยเอื้อให้เห็นถึงประสบการณ์ร่วมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่และการเป็นสมาชิก-พลเมืองของหน่วยทางการเมืองระดับภูมิภาคที่ขยายกว้างครอบคลุมยิ่งกว่าความเป็นรัฐชาติและมีลักษณะพหุนิยมทางชาติพันธุ์อย่างเข้มข้น

โครงการวิจัยย่อยและนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการในช่วงระยะ 2 ปีแรก (หมายเหตุอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

1) โครงการวิจัยเรื่อง “คุณวรรณ โมฮาหมัด (Goenawan Mohammad): นักคิดและเข็มทิศทางปัญญาของสังคมอินโดนีเซีย” โดย อาจารย์เพ็ญศรี พานิช, หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2) โครงการวิจัยเรื่อง “อองฮกงัม (Ong Hok Ham) นักประวัติศาสตร์เชื้อสายจีนในอินโดนีเซีย” โดยนางสาวทิวาพร จันทร์แก้ว และนางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์, หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3) โครงการวิจัยเรื่อง “ซาร์โตโน การ์โตดิร์โจ (Sartono Kartodirjo): การค้นหาแนวทางการเขียนประวัติศาสตร์แบบยึดอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางและประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย” โดยนพปฏล กิจไพบูลทวี, นักวิชาการอิสระ

4) โครงการวิจัยเรื่อง “ลูดู อูฮลา (Ludu U Hla) กับพัฒนาการของสำนักพิมพ์ ‘มวลชนก้าวหน้า’ ในพม่า” โดย ดร.อิสระ ชูศรี, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5) โครงการวิจัยเรื่อง “ชีวิตและงานเขียนของตัน ทุน (Than Tun): นักประวัติศาสตร์เมียนมาคนสำคัญ” โดย ดร.ภมรี สุรเกียรติ, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

6) โครงการวิจัยเรื่อง “หล่ะมยิ้น (Hla Myint): บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของเมียนมาร์จากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม” โดย ดร.ลลิตา หิงคานนท์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7) โครงการวิจัยเรื่อง “เหวียน วัน จิ๋ง (Nguyễn Văn Chính): การถักทอผืนพรมแห่งผู้คนและไตศึกษาในเวียดนาม” โดย ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8) โครงการวิจัยเรื่อง “เจื่อง จิง (Truong Chinh): เบื้องหลังการก่อร่างสร้างรูปเวียดนามร่วมสมัย” โดย อาจารย์มรกตวงศ์ ภูมิพลับ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9) โครงการวิจัยเรื่อง “มยุรี เง่าศรีวัตน์ (Mayoury Ngaosyvathn): การนิยามความเป็นลาวในประชาคมโลก” โดยดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล, หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10) โครงการวิจัยเรื่อง “หุมพัน รัตนวง: การอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวและการผลิตสร้างความเป็นมรดกโลก” โดยธีรยุทธ บัวจันทร์และปิยวรรณ จันทรศรี, หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11) โครงการวิจัยเรื่อง “ตำนานของซัยเยด ฮุสเซน อาลาตัสกับมายาคติความเกียจคร้านของชาวมลายู” โดย อาจารย์พุทธพล มงคลวรวรรณ, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

12) โครงการวิจัยเรื่อง “บูร์ฮานุดดิน อัล-เฮลมี (Burnuddin al-Helmi): ปัญญาชนมุสลิมผู้ก่อตั้งพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย (PAS) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20” โดย อาจารย์ภัทรมน กาเหย็ม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

13) โครงการวิจัยเรื่อง “อัมเบ็ธ อาร์. โอคัมโป (Ambeth Ocampo): นักประวัติศาสตร์-หนังสือพิมพ์ผู้ลิขิตประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์” โดย นางสาวสิริฉัตร รักการ, หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

14) โครงการวิจัยเรื่อง “กิดลัต ตาฮิมิก (Kidlat Tahimik): ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์และการจาริกทางศิลปะในโลกหลังอาณานิคม” โดย อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง, หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15) โครงการวิจัยเรื่อง “เรย์นัลโด อิเลโต้ (Reynaldo Ileto): ประวัติศาสตร์จากมุมมองของคนชั้นล่างและประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์แบบหลังอาณานิคม” โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม, หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ติดต่อ
หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  65000
โทร. +55962203 Fax: +55962207
Email: nuss.centre@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s