ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

Image

กุ้งในท่ามกลางฝูง(ปลา)วาฬ: การคุกคามจากชาติตะวันตกและเพื่อนบ้านต่ออาณาจักรเกาหลีในช่วงปลายราชสำนักโชซอน

             วิเชียร อินทะสี

เป็น คนใหม่ ไทแท้: การใช้อดีตและวัฒนธรรมในฐานะกลยุทธ์ทางสารัตถะชาติพันธุ์ของไทขาว, เหตุเกิด ณ พื้นที่สูงในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศเวียดนาม

             อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสิงคโปร์กับไต้หวันภายใต้หลักการจีนเดียว

             สิทธิพล เครือรัฐติกาล และ วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ก่อนการมาถึงของ “เหตุที่เกิดอันตรายแก่ต้นเข้า”: พืช สัตว์ และศัตรูพืชในสังคมไทยก่อนปฏิรูป พ.ศ.2435

             ทิวาพร ใจก้อน

Woven Lives: Sisterhood and Feminism  

             Eunice Barbara C. Novio

บางมุมมองในยุคแรกเริ่มของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

             วิเชียร อินทะสี

 

ปริทัศน์หนังสือ

Rudolf Mrazek. A Certain Age: Colonial Jakarta through the Memories of its Intellectuals.

             อุดมพร ธีระวิริยะกุล

อติวุทธ กมุทมาศ. นรีเวชวิทยาในหญิงที่เปลี่ยนเพศจากชาย.

             วัชราวุฒิ สัตย์ซื่อ

Penny Van Esterik. Food Culture in Southeast Asia.

             ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง

Advertisements

เอกสารประวัติศาสตร์: The Bangkok Recorders, สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ และ ฯลฯ

หนังสือพิมพ์ The Bangkok Recorders สมัยรัชกาลที่ 3 และ 4

สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.2470

หนังสือพิมพ์กรุงเทพวารศัพท์, หนังสือพิมพ์สยามราษฎร์, หนังสือพิมพ์หลักเมือง สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

เอกสารการประชุมรัฐสภาอังกฤษ (Official Report of debates in Parliament) ตั้งแต่ ค.ศ.1803-2005

เอกสารการประชุมรัฐสภาไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-ปัจจุบัน

เอกสารมลายูศึกษา (คลิกดูที่บาร์ทางซ้ายมือ)

ฐานข้อมูลของวารสาร Achipel (คลิกที่เลข ค.ศ.)

ปรัชญาประวัติศาสตร์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, 2527)

ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

อัตลักษณ์สันโดษจากความเป็นอื่น/ปัญหาความเป็นสารัตถะของอัตลักษณ์: แนวความคิดอัตลักษณ์ทางภาษาหลังอาณานิคมของ Jacque Derrida
บัณฑิต ไกรวิจิตร

ญี่ปุ่นกับบทเรียนของลัทธิเอเชียนิยม
คัทซูยูกิ ทากาฮาซิ

จาก “ศัตรู” สู่ “เพื่อนตาย”: ว่าด้วยอคติทางชาติพันธุ์ในเรื่องเล่าของจเด็จ กำจรเดช
ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

การก่อตัวของวิธีคิด “การร่วมเพศเพื่อการร่วมเพศ” ในสังคมไทย
ณภัค เสรีรักษ์

ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของปราโมทยา อนันตา ตูร์
ทิวาพร จันทร์แก้ว

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีชุมชนบ้านทรายมูล
สิริรัตน์ ชอบขาย, วรารัตน์ บุญแฝง และสืบพงศ์ หงษ์ภักดี

บทนำเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน:เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
ทวีศักดิ์ เผือกสม

“อาณานิคมที่รัก”: จักรวรรดินิยมอเมริกาและการเขียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์
สิริฉัตร รักการ

ปริทัศน์หนังสือ
ภมรี สุรเกียรติ, เมียรมาร์-สยามยุทธ์
กฤชกร กอกเผือก
Stefan Tanaka. Japan’s Orient: Rendering Pasts into History.
สิริฉัตร รักการ
Adrian Vicker, Bali: A Paradise Created
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ความนำประจำฉบับ ก่อนอรุณรุ่ง ณ ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข: พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
วศิน ปัญญาวุธตระกูล

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
นาตยา  กรณีกิจ

พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัยในจังหวัดพิจิตร
นาตยา  กรณีกิจ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
รัตติยา  ไชยวงศ์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ภาคภูมิ  อยู่พูล

การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัยในจังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย
บัณฑิต  ทองอร่าม

ประวัติการศึกษาวัฒนธรรมแบบเขมรหรือสมัยลพบุรีในแคว้นสุโขทัย
ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดตาก
สถาพร  เที่ยงธรรม

วัฒนธรรมการทำกล่องหินที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังประจบและนายเสียน ปริศนาที่ต้องช่วยกันขบคิด
พิพัฒน์  กระแจะจันทร์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ธนสิทธิ์  คชศิลา

ร่องรอยชุมชนสมัยทวารวดีในกำแพงเพชร : หลักฐานที่พบจากเมืองไตรตรึงษ์
ธัชสร  ตันติวงศ์

ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเมือง  อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
วีระศักดิ์  แสนสะอาด

ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

สร้างชาติด้วยปากกา: การนิพนธ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียยุคหลังอาณานิคม
นพปฏล กิจไพบูลทวี

ทำเนียบวีรบุรุษแห่งชาติ: ประวัติศาสตร์การสร้างวีรบุรุษของอินโดนีเซีย
อุมาพร พิชัยรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน:กรณีชุมชนบันเตียฉมาร์ในกัมพูชา
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

ปริทัศน์หนังสือ
Richard Sharpley and David J. Telfer, Tourism and Development:
Concepts and Issues.
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

Andrew Walker, The Legend of the Golden Boat: Regulation, Trade and
Traders in the Borderlands of Lao, Thailand, China and Burma.
ธีรยุทธ์ บัวจันทร์